Sistem Pemerintahan Islam: Khilafah Bg. 3

Majlis Syura

1. Pengertian Majlis Syura

Menurut bahasa majlis syura artinya tempat musyawarah. Adapun menurut istilah artinya ialah lembaga permusyawaratab atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. ( QS. AsSyura: 38).

Pada zaman Rasulullah belum ada majlis syura namun beliau senantias memberi contoh kepada para sahabat untuk bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan umat.

2. Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi

Ahlul Halli wal Aqdi adalah wakil rakyat yang menjadi anggota majlis permusyawaratan. Menurut Fakhruddin ArRazzi, Ahlul Halli wal aqddi adalah para alim ulama dan kaum cendekiawan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka. Dengan demikian maka syarat menjadi ahlu Halli wal aqdi harus memenuhi dua persyaratan penting:
1. Mereka harus terdiri dari para ilmuwan/ulama
2. Mereka dipilih oleh rakyat atau memperoleh kepercayaan dari rakyat.

secara keseluruhan disimpulkan bahwa ahli halli wal aqdi adalah para wakil rakyat yang dipilih berdasarkan kemampuan dan tanggung jawabnya yang besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui permusyawaratan melalui majlis syura.

3. syarat Syarat menjadi Anggota Majlis Syura

untuk menjadi anggota majlis syura seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

 1. memiliki kepribadian yang jujur, adil dan penuh tanggung jawab
 2. memiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang keahliannya dan bertaqwa kepada Allah swt
 3. Memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta teguh dalam pendirian meskipun resikonya besar.
 4. Merakyat, artinya senantiasa peka dan peduli terhadap kepentingan rakyat. 
 5. Berjiwa ikhlas, dinamis dan kreatif
 6. Dipilih oleh rakyat

4. Hak dan kewajiban majlis syura

 1. Memilih, mengangkat dan memberhentikan khalifah
 2. Mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan khalifah untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat.
 3. Membuat perundangan bersama khalifah demi memantapkan pelaksanakan hukum Allah
 4. Menetapkan garis-garis program negara yang akan dilaksanakan oleh khalifah.
 5. Menetapkan anggaran belanja negara
 6. Merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan negara.
 7. Menghadri sidang majlis syura setiap saat persidangan.

5. Hikmah adanya Majlis Syura

 1. Melaksanakan perintah Allah dan mecontoh perbuatan Rasulullah saw tentang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan umat Islam.
 2. Melahirkan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang ditetapkan karena keputusan tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.
 3. Melahirkan keputusan dan ketetapan yang baik dan bijaksana karena keputusan tersebut ditetapka oleh banyak pihak.
 4. Menghindari perselisihan antargolongan yang dapat mengakibatkan kehancuran dan kerugian negara.
 5. menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhannya dan hubungan sesama umat manusia, khususnya umat Islam.
 6. Menciptakan persatuan dan kesatuan karena hasil musywarah biasanya merupakan jalan tengah yang memiliki daya tarik semua pihak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *